1. ที่ตั้ง
       ปัจจุบันมี 5 วิทยาเขต คือ
       1. วิทยาเขตหาดใหญ่ (http://www.psu.ac.th หรือ http://www.entrance.psu.ac.th) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลคอ-หงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 074 282009 ต่อ 2022-3 โทรสาร 0-7421-2828 มี 18 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และบัณฑิตวิทยาลัย
 
       2. วิทยาเขตปัตตานี (http://www.pn.psu.ac.th) ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000โทรศัพท์                        0-7331-3928-50 โทรสาร 0-7333-5128 มี 8 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
 
       3. วิทยาเขตภูเก็ต (http://www.phuket.psu.ac.th) ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6050-51 มี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
       4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (http://www.surat.psu.ac.th หรือ http://entrance.surat.psu.ac.th) ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 6 ถนน สุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์0 7728 8851 โทรสาร 0 7735 5041 มี 3 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
 
       5. วิทยาเขตตรัง (http://www.trang.psu.ac.th) ตั้งอยู่ที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000โทรศัพท์ 0-7520-1726 โทรสาร 0-7521-2036 มี 2 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ศึกษาข้อมูลพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย