1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ห่างจากสี่แยกท่าพระไปทางบางแคประมาณ 3 กิโลเมตร โทรศัพท์ 0-2867-8088 หรือ 0-2868-6000 ต่อ 5306, 5307, 5308 โทรสาร 0-2457-3982 เครือข่ายสารสนเทศ      
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
คณะเภสัชศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 6 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาการพยาบาล 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 6 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
คณะวิทยาศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการอาหาร และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาสาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
คณะบริหารธุรกิจ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 สาขาวิชา คือ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป และธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
วิทยาลัยนานาชาติ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.B.A.) 2 สาขาวิชาคือ การบริหารอุตสาหกรรมบริการ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
คณะศิลปศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
 
คณะนิเทศศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 6 สาขาวิชา คือ สื่อดิจิทัล การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 
 
คณะนิติศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี)
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย