1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-244-5173 และ 5175 โทรสาร 02-244-5176 Website: www.dusit.ac.th
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 5 แห่ง ที่ตั้งศูนย์การศึกษาอื่นๆ สามารถดูได้ที่ Website: www.dusit.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะ/โรงเรียน (เทียบเท่าคณะ) ในระบบกลาง (Admissions) สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
คณะครุศาสตร์
       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริการลูกค้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
       - หลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี 
       - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี  
       - หลักสูตรการจัดการบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี
       - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
       - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 
       - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี
       - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
       - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาศิลปศึกษา
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
       - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาฟิสิกส์
 
โรงเรียนการเรือน
       - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
       - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
       - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ และการจัดแสดง สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme) สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย