1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ติดกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และกรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2697-6000, 0-2697-6874 โทรสาร 0-2275-2219 และ 0-2692-3744
 
2. การจัดการการศึกษา
       การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 คณะวิชา และวิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรภาษาไทย 11 สาขาวิชา คือ การตลาด การบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติสก์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
คณะบัญชี
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 3 หลักสูตร คือบัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-learning) และบัญชี (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 2 หลักสูตร จำนวน 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาใบที่สอง 
 
คณะมนุษยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 11 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและการแปล ศิลปะการแสดง การท่องเที่ยว ภาษาเกาหลี การจัดการธุรกิจสายการบิน การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ปริญญาตรีในที่สอง) ภาษาจีน (ปริญญาใบที่สอง) ภาษาญี่ปุ่น(ปริญญาใบที่สอง)และภาษาเกาหลี(ปริญญาใบที่สอง) 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 6 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมการเงิน การจัดการธุรกิจอาหาร คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 2 สาขาวิชา 6 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ กลุ่มวิชาการกระจายเสียงและแพร่ภาพ กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ กลุ่มวิชาการโฆษณา และกลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง วิศวกรรมโลจิสติกส์ (สำหรับผู้รสำเร็จการศึกษาระดับปวส.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.) วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.) และวิศวกรรมการจํดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.)
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
       เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอน 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
       เปิดสอนหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย