1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดสอน 2 แห่ง คือ
       1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 18 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1711-1718 โทรสาร 0-2312-6412 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: http://www.hcu.ac.th เว็บไซต์แผนกรับนักศึกษา : http://admission.hcu.ac.th E-mail: admission@hcu.ac.th
       2. วิทยาเขตยศเส เลขที่ 121 ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์              0-2621-7070-74 โทรสาร 0-2621-7075
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน 13 คณะ 31 สาขาวิชา ดังนี้
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
       เปิดสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยวสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
คณะบริหารธุรกิจ
       - เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาธุรกิจ ระหว่างประเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาธุรกิจจีน และหลักสูตรนานาชาติ (B.B.A.)
       - เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
คณะเภสัชศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี)
 
คณะเทคนิคการแพทย์
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 
คณะกายภาพบำบัด
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
       -เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คือ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
       -เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
คณะการแพทย์แผนจีน
       เปิดสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี) 
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือก 2 กลุ่มวิชาชีพ คือ กลุ่มวิชาชีพการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และออกแบบดิจิทัล กลุ่มวิชาชีพโทรทัศน์ สื่อใหม่และสื่อสารการแสดง
 
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
       เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษา และวัฒนธรรมจีน 
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
Facebook : Huachiew admission 
Line Id : @huachiew
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย