1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-3 โทรสาร 0-7442-5467  E-mail: info@hu.ac.th, www.hu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนระดับปริญญาตรี 7 คณะ ดังนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม, หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
คณะรัฐศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 1 สาขาวิชาคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย