1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
 
คณะบริหารธุรกิจ
       - เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
       - เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร 
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาจีนศึกษา สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
คณะเภสัชศาสตร์
       - เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
       - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
คณะการบิน
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย