1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3223-4, โทรสาร. 0-4528-8391 www.ubu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้ 
คณะเกษตรศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกพืชไร่พืชสวน และสัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาประมง) ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-3541 www.agri.ubu.ac.th 
 
คณะวิทยาศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)ประกอบด้วย 11 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-4535-3401 ต่อ 4415 www.sci.ubu.ac.th 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ใน 6 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-3325 หรือ 045-353317 www.eng.ubu.ac.th 
 
คณะเภสัชศาสตร์
       หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 6 ปี ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) และเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy) " นักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชาต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ อนึ่งคณะฯไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสีในการเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แต่ผู้เข้ารับการการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองอาการตาพร่องสีจากโรงพยาบาลของรัฐ และจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากพบว่ามีอาการตาพร่องสี ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องได้รับคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ เลือกเรียนคณะวิชานี้ ต้องจากวิชาชีพเภสัชกรในบางสาขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะสีได้ " สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-3610 0-4535-3626 www.phar.ubu.ac.th
 
คณะศิลปศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ใน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาญี่ป่น และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาประวํติศาสตร์ สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร และสาขาภาษาและวัฒนธรรม ธรรมภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-3729 หรือที่ www.la.ubu.ac.th
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-3931 www.law.ubu.ac.th
 
คณะบริหารศาสตร์
       "เปิดรับ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขาคือสาขาวิชาการบัญชี"สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-3844 www.bus.ubu.ac.th 
 
คณะรัฐศาสตร์
       เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาการบริหารองค์การ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-4535-3940 www.pol.ubu.ac.th
 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-3742 www.ap.ubu.ac.th 
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลัอม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-3927 www.cmp.ubu.ac.th 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี จัดการการศึกษาในระบบทวิภาค หลักสตร 4 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4535-227-8 www.nurse.ubu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย