1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-5304-12 โทรสาร 0-2675-5313 http://www.slc.ac.th e-mail: slc@saintlouis.or.th
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 คณะ 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
คณะกายภาพบำบัด
       เปิดสอนหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (กภ.บ.) 
 
คณะจิตวิทยา
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย