1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2744-7356-65 โทรสาร 0-2398-1356 Website: www.southeast.ac.th E - mail info@southeast.ac.th
 
2. การจัดการการศึกษา
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ใน 4 คณะ 8 สาขาวิชา ดังนี้ 
คณะวิทยาการจัดการและการบัญชี
              เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2สาขาวิชาคือสาขาการตลาด และสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
              เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี 
              เปิดสอนในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) 
 
คณะศิลปศาสตร์
              เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
              เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชั่น
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย