1. ที่ตั้ง
       ตั้งอยู่เลขที่ 124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031, 0-7553-8034 Internet: http://www.sct.ac.th E-mail: president@set.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 คณะ 9 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี ดังนี้ 
คณะวิทยาการจัดการ
              - เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีวิชาเอกให้เลือก 3 วิชาเอกคือวิชาเอก การจัดการธุรกิจ, วิชาเอกการจัดการสถานพยาบาล,วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
              - เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คือ สาขาวิชาการบัญชี 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              - เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คือ สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
              - เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ http://www.sct.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย