1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4446-6111, โทรสาร 0-4446-5668 ตั้งอยู่ใกล้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขาถนนมิตรภาพ) เยื้องศาลตาลคู่ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ชั่วโมง
 
2. การจัดการศึกษา
       การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 6 คณะ 13 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี และ 5 ปี ดังนี้
คณะบริหารธุรกิจ
              - เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
              - เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
              - เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
คณะสารสนเทศศาสตร์
              - เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
              - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีกลุ่มวิชาให้เลือก 2 กลุ่มวิชา คือ 
                     กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเว็บ, กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย
              - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต
 
คณะนิติศาสตร์
              - เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
              - เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
              - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
              - เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 
คณะการแพทย์แผนไทย
              - เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
              - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย