1. ที่ตั้ง
       วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2207-6097,โทรสาร 0-2255-5178
       รถประจำทางที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลตำรวจ รถธรรมดา สาย 13, 14, 15, 17, 74, 77 รถปรับอากาศ สาย ปอ.77, 504, 514 รถประจำทางที่ผ่านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รถธรรมดาสาย 15, 25, 40, 48, 54, 73, 159, 204 รถปรับอากาศสาย ปอ. 48, 73, 79, 204, 508, 511 รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รถธรรมดาสาย 16, รถปรับอากาศ สาย 16,21 (เดินรถทางเดียว) รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม ออกประตูทางออกที่ 6 เว็บไซต์ "www.nursepolice.go.th"
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษาหรือ 8 ภาคการศึกษาปกติ
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ http://www.nursepolice.go.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย