1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2256-4092-99 โทรสาร 0-2256-4090 http://www.trcn.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย