1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000โทรศัพท์ 0-4232-3464 โทรสาร 0-4220-4263 Website: www.stu.ac.th E-mail Address: info@stu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คณะ 8 สาขาวิชา ดังนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาสาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
คณะศึกษาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย