1. ที่ตั้ง
       ตั้งอยู่เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-8320200-9 โทรสาร 02-8320391 เว็บไซต์ http://www.pim.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คณะ ประกอบด้วย 21 สาขาวิชาและ 5 วิชาเอก ดังนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.น.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมทุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ป่นธุรกิจ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 2 วิชาเอก คือ สาขาวิชาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ และสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร 
 
คณะศึกษาคาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศึกษาสาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน(หลักสูตร 5 ปี) และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 
 
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2 สาชาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจภัตตาคาร 
 
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 
 
คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิชาเอกการจัดการการคมนาคมขนส่ง และวิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย