1. ที่ตั้ง
       สถาบันการพลศึกษา มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 12 แห่ง คือ
       1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 111 ถ. ศรีตรัง ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมือง จ. กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0-7566-3245. 0-7561-1938 โทรสาร 0-75663-638 http://www.ipekrabi.ac.th
       2. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ 69 หมู่ 3 ถ. รังสิต-องค์รักษ์ ต. บึงนํ้ารักษ์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2546-1301 http://www.ipebk.ac.th
       3. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี 111 หมู่ 1 ถ. สุขุมวิท ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-38805-4192-4 http://www.ipe-chonburi.ac.th
       4. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 239 ถ. องค์การบริหารจังหวัดสาย 2 อ. เมือง จ.ชัยภูมิ 3600 โทรศัพท์ 0-4481-2088 http://www.ipec.ac.th
       5. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 68 / 1 ถนนสนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5322-3320 โทรสาร 053-223163 http://www.ipecm.ac.th
       6. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 90 หมู่ 1 ถ. ตรัง-ปะเหลียน ต. ทุ่งกระบือ อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-7520-4755 โทรสาร 0-7528-0109 http://www.ipetr.ac.th
       7. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 30 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต. สะเดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7089, 0-5673-7092 http://www.ipepb.ac.th
       8. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 129 ถนนเทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7321-2899
โทรสาร 0-7322-2608 http://www.ipeyala.ac.th
       9. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 398 หมู่ 15 ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0- 5421-831 1, โทรสาร 0-5422-1544 http://www.ipelp.ac.th
       10. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร 137 ถ. สมุทรสาคร-โคกขาม ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองฯ จ. สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3443-5899 โทรสาร 0-3441-1719 ต่อ 103 http//www.ipesk.ac.th
       11. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จ. สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5565-1091-3 http//www.ipest.ac.th
       12. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 380 ถ. อุดร-หนองบัวลำภู อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-2900 www.ipeud.ac.th
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในบริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดชลบุรีตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3805-4218, 0-38015-4222, 0-3805-4235 โทรสาร. 0-3805-4219
 
2. การจัดการศึกษา สถาบันการพลศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
คณะศึกษาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษา 5 ปี คือ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและ สุขศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใชเวลาศึกษา 4 ปี คือ
              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย วิชาเอกการฝึกสอนกีฬา
              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
              - สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา วิชาเอกการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ 
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษา 4 ปี คือ สาขาวิชาการจัดการกีฬา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สาขาวิชาพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน
 
รายละเอียดของสถาบันการพลศึกษาดูได้ที่ www.ipe.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย