1. ที่ตั้ง
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ
       1.1 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 บนเนื้อที่ประมาณ1,000 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากทายาทเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์หรือ"เจ้าคุณทหาร" พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมสองฟากของเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ระหว่างสถานีรถไฟ "พระจอมเกล้า" กับสถานีรถไฟ "หัวตะเข้" และพื้นที่ด้านทิศเหนือติดกับถนนมอเตอร์เวย์(กรุงเทพฯ-ชลบุรี) พระจอมเกล้าลาดกระบังเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียน การสอนและการวิจัยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันฯ
       1.2 วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยุ่เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
 
2. การจัดการศึกษา
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดการศึกษา ในระบบทวิภาค เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาตามปกติ หลักสูตร 4 และ 5 ปี ในคณะ/ประเภทวิชาดังต่อไปนี้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้
              หลักสูตรสถาปัตยกรรมสาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
              หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
              หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการถ่ายภาพ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
       เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ
              หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ได้แก่ สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์ การออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชาเอก คือ พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฎวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา)
 
คณะวิทยาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม(นานาชาติ)และสาขาวิชาจุลชีวิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ/สองปริญญา)
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 
คณะการบริหารและจัดการ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้เวลาการศึกษาตามปกติ 4 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีผลการศึกษาและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่  University of Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร ดูรายละเอียดของหลักสูตรและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ที่ www.ic.kmitl.ac.th
 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต เป็นสาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค (semester system) โดยแบ่งเวลาการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน มีหลักสูตร/ประเภท
วิชาดังต่อไปนี้
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางนํ้า สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แขนงวิศวกรรมเกษตร) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย