1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 399 ถนนพระราม 2 (ซอย 33) ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 02-4904748 ถึง 54 โทรสาร 02-4904741
       
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชาดังนี้ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย